ÒNKA LÁTI ỌGỌ́RÙN DÉ IGBA

ÒNKA LÁTI ỌGỌ́RÙN DÉ IGBA 

Number     Nọ́mbà    Number     Nọ́mbà           Number          Nọ́mbà
1                 ení           11                ọ̀kanlá            25 (30−5)        ẹ́ẹdọ́gbọ̀n

2                 èjì            12 (10+2)    èjìlá                30                      ọgbọ̀n

3                 ẹ̀ta           13 (10+3)   ẹ̀talá               35 (20×2−5)    aárùndílogójì

4                 ẹ̀rin          14 (10+4 )  ẹ̀rinlá              40 (20×2)         ogójì

5                 àrún         15 (20-5).   ẹ́ẹdógún        50 (20×3−10)  àádọ́ta

6                 ẹ̀fà           16 (20-4)    ẹẹ́rìndílógún  60 (20×3)         ọgọ́ta

7                 éje            17 (20-3)    eétàdílógún   70 (20×4-10)   àádọ́rin

8                 ẹ́jọ            18 (20-2)    eéjìdílógún     80 (20×4)        ọgọ́rin

9                 ẹ́sàn         19 (20-1)   oókàndílógún 90 (20×5-10)   àádọ́rùn

10               ẹ́wàá        20               ogún                100 (20×5)      ọgọ́rùn › ọrún

110 (20×6-10) àádọ́fà

120 (20×6) ọgọ́fà

130 (20×7-10) àádóje

140 (20×2) ogóje

150 (20×8) àádọ́jọ

160 (20×8) ọgọ́jọ 

170 (20×9−10) àádọ́sán

180 (20×9) ọgọ́sàn

190 (200-10) ẹ̀wadilúɡba

200 igba

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.